ArabicEnglishSwedish

Barns behov i centrum, BBIC

multicultural group of smiling children reading book at home

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, skriver Socialstyrelsen.

Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att:

 • stärka barns delaktighet och inflytande
 • förbättra samarbetet med barnet och nätverk
 • skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp
 • bidra till ökad kvalitet och rättsäkerhet.

BBIC ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten utan måste kompletteras med annan kunskap.

Grundprinciperna och triangeln är kärnan

Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga. De bygger på en värdegrund, teori och metodsyn utifrån aktuell forskning, lagstiftning och praxis.

Arbetet med BBIC ska:

 • utgå från barnets rättigheter
 • låta barnets bästa vara avgörande
 • sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
 • ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation
 • göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
 • ske i samverkan med andra professioner och verksamheter
 • bygga på en evidensbaserad praktik
 • motverka svårigheter och förstärka resurser
 • systematiskt följa barnet och insatserna.

BBIC-triangeln

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC-triangeln finns att ladda ned på arabiska och på engelska.

BBIC-triangeln
En kort film från Socialstyrelsen som hjälper dig att utreda barns behov

BBIC underlättar systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning är en viktig del i socialtjänstens utveckling och kvalitetsarbete. Målsättningen är att skapa underlag för systematisk uppföljning där extra dokumentation för handläggaren minimeras. Väl genomförd kan uppföljning leda till bättre kunskap om de insatser som verksamheten erbjuder, hur dessa fungerar och om de är effektiva. De kan också leda till bättre kunskap om barnens behov och om de får den hjälp som de behöver. 

Utbildning om Barns behov i centrum, BBIC

Utbildningen Barns behov i centrum – Grundkurs riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och kommer i kontakt med barn och ungdomar. I utbildningen får du lära dig om de nio grundprinciperna inom BBIC, hur du arbetar med och undersöker olika aspekter inom BBIC-triangelns sidor familj och miljö, föräldraförmåga samt barnets behov, utveckling och perspektiv.

Utbildningen förklarar hur ärendehanteringen inom den sociala barn- och ungdomsvården går till från aktualisering till beslut och hur du som hanterar ärendet kan skapa delaktighet hos barnet och dess anhöriga för att engagera dem i utredningsprocessen och visa på vikten av att sätta barnets behov främst.

Är du intresserad att delta på utbildningen? Kontakta oss

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler