New Life Academy

Våra medarbetare är de viktigaste vi har, därför satsar vi på utbildningar.

Ett urval från

Våra utbildningar

Utbildningarna är kostnadsfria för New life AB:s anställda. Andra verksamheter eller privatpersoner har möjlighet att erhålla utbildningarna enligt priserna som presenteras nedan.

Kontakta oss för mer information. 

ABC – AKUTSJUKVÅRD

UTBILDARE: NICHLAS BEHRMANN
I den här utbildningen får du kunskaper om hur du utför akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp, medvetslöshet, blödning och chocktillstånd och hur du ger första hjälpen enligt L-ABC. Efter genomgången utbildning vet du hur du genomför medvetande- och andningskontroll, hur du skapar fria luftvägar, hur du utför Heimlich-manöver och hjärt- och lungräddning, hur du placerar en person i stabilt sidoläge och vad du ska tänka på i övrigt vid akuta situationer. Praktisk utbildning med utbildad instruktör bör genomföras en gång per år av både privatpersoner och yrkesverksamma inom vården.
 • Första hjälpen utifrån L-ABC
 • Kedjan som räddar liv
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Hantering av blödning
 • Hjärt- och lungräddning
 • Att motverka chock och cirkulationssvikt

Varför är det särskilt viktigt att vi lär oss om akutsjukvård? Vad betyder och innebär att göra HRL? Hur gör man HRL på vuxen och på barn? Finns det skillnader? I vårt blogginlägg hittar du svar på dessa frågor. 

AKK - ALTERNATIV & KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION

UTBILDARE: DANA HAGSTRÖM

Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi behöver kommunicera för att förstå varandra och själva göra oss förstådda. Den här utbildningen i AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation riktar sig till dig som arbetar med människor som har olika former av kommunikationssvårigheter. Utbildningen syftar till att du ska kunna underlätta för brukarna att förmedla budskap och känna sig tryggare i sin kommunikation. Du får värdefulla råd för att öka din förmåga att kartlägga brukarnas behov och önskemål. Genom tecken, kommunikationsredskap och andra hjälpmedel blir det lättare för brukarna att kommunicera med omgivningen.
 • Medvetenhet avseende kommunikationssvårigheter
 • Att förstå och kartlägga brukarens behov och önskemål
 • Begreppsförklaring AKK, TAKK och GAKK
 • Att använda kommunikationsredskap och hjälpmedel
 • Att underlätta för brukaren
 • Att bekräfta brukarens budskap

ANHÖRIGPERSPEKTIVET INOM PERSONLIG ASSISTANS

UTBILDARE: NICLAS WENNERLUND
I den här utbildningen får du ta del av anhörigperspektivet inom personlig assistans, vad det innebär i praktiken att vårda sina anhöriga. Utbildningen går igenom hur vi får bemötande, förhållningssätt, beslutsfattande, regler och rutiner att fungera och hur vi skapar delaktighet och god kommunikation mellan chefsansvarig, personliga assistenter och brukare. Utbildningen berör även genusperspektiv och jämställdhet i form av bemötande och förväntningar från samhället.
 • Anhörigperspektiv inom personlig assistans
 • Vad innebär personlig assistans?
 • Exempel på välfungerande personlig assistans
 • Genusperspektiv och jämställdhet – bemötande och förväntningar från samhället
 • Att våga förändra
 • Framtiden

ARBETSMILJÖ (2015:4)

UTBILDARE: DANIEL BRODECKI

Arbetsmiljö (2015:4) är en grundutbildning som berör det senaste regelverket kring arbetsgivaransvar, psykosocial arbetsmiljö och förebyggande av stress och arbetsskador.

Kursen ämnar leverera metoder för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på den egna arbetsplatsen. Kursen i arbetsmiljö passar alla medarbetare inkluderat baspersonal inom vård och omsorg inklusive arbetsmiljöombud, personalansvarig, chef och skyddsombud. Då den senaste lagstiftningen förändrar villkor och krav för arbetsgivare är kursen även relevant för personer i ledande ställning, exempelvis styrelse eller företagsägare.

 • Arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle
 • Lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet
 • Metoder för att påverka arbetsmiljön
 • Förhindra psykisk och fysisk ohälsa
 • Arbetsmiljöfrågor i praktiken
 • Arbetsmiljö (2015:4)

ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA UTMANANDE BETEENDE I LSS-VERKSAMHET

UTBILDARE: JOHAN DEUTGEN

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom LSS-verksamhet; personal, verksamhetsansvarig eller chef. Utbildningen syftar till att definiera, förstå och reflektera över utmanande beteende, dess orsaker och hur dessa bör bemötas genom ökad förståelse för vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna ge stöd. Utbildningen klargör skillnaderna mellan vad som bör och kan göras för att förebygga och minska utmanande beteende och vad som bör undvikas. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens dokument avseende utmanande beteende inom LSS.

 • Socialstyrelsens rekommendationer avseende utmanande beteende
 • Vad du bör göra för att förebygga och minska utmanande beteende
 • Vad du kan göra för att förebygga och minska utmanande beteende
 • Vad du bör undvika
 • Förutsättningar för att ge stöd
 • Orsaker och perspektiv på utmanande beteende

BARNKONVENTIONEN – FN:S KONVENTION OM BARNS RÄTTIGHETER

UTBILDARE: PAULINA GUNNARDO

I utbildningen Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter får du lära dig om innebörden i Barnkonventionen, hur, när och varför den kom till, hur arbetet med barns rättigheter ser ut idag och hur det är möjligt att säkerställa att Barnkonventionen efterlevs.

 • Barnkonventionens innebörd
 • Barnkonventionens historia
 • Följs situationen i Sverige idag Barnkonventionen?
 • Att säkerställa att Barnkonventionen följs
 • Att arbeta med Barnkonventionen

BARNS BEHOV I CENTRUM

UTBILDARE: DANIEL BRODECKI

Utbildningen Barns behov i centrum – Grundkurs riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och kommer i kontakt med barn och ungdomar. I utbildningen får du lära dig om de nio grundprinciperna inom BBIC, hur du arbetar med och undersöker olika aspekter inom BBIC-triangelns sidor familj och miljö, föräldraförmåga samt barnets behov, utveckling och perspektiv. Utbildningen förklarar hur ärendehanteringen inom den sociala barn- och ungdomsvården går till från aktualisering till beslut och hur du som hanterar ärendet kan skapa delaktighet hos barnet och dess anhöriga för att engagera dem i utredningsprocessen och visa på vikten av att sätta barnets behov främst.

 • Bakgrund till BBIC
 • De nio grundprinciperna
 • Att arbeta med BBIC-triangeln
 • Familj och miljö
 • Barnets behov, utveckling och perspektiv
 • Föräldraförmåga
 • Att skapa delaktighet
 • Ärendehantering från aktualisering till beslut

BEROENDELÄRA – GRUNDKURS

UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON
Beroendelära – Grundkurs riktar sig till vårdpersonal som behandlar individer med beroendeproblematik och passar även för chefer och medarbetare i olika branscher som anar att någon på arbetsplatsen behöver hjälp och stöd att komma ur ett missbruk. Utbildningenär lämplig för anhöriga som vill lära sig mer för att kunna vara ett stöd i vardagen och kan även genomföras av personer som vill komma tillrätta med sin egen beroendeproblematik. Utbildningen klargör vilka förändringar som sker i hjärnans belöningssystem under utveckling av ett beroende och går igenom fysiska och psykiska effekter som olika beroendeframkallande preparat har under påverkan och vid abstinens. Vidare berörs tecken som kan bidra till att ett beroende identifieras och vilka farmakologiska och psykosociala behandlingsmetoder som finns att tillgå.
 • Olika sorters beroendeframkallande preparat, dess beredningsformer och påverkan
 • Definitioner och begreppsförklaringar enligt WHO
 • Belöningssystemets funktioner och förändringar vid beroendeutveckling
 • Tecken på beroendeutveckling och beroende
 • Vårdalternativ
 • Orosanmälan
 • Att upptäcka beroende
 • Farmakologisk behandling
 • Psykosocial behandling
 • Kännetecken för en framgångsrik behandling

FN KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UTBILDARE: JESSICA EKMAN

Utbildningen behandlar FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad utbildning har du kunskaper om lagens möjligheter att ge den enskilde goda och jämlika levnadsvillkor. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inflytande på den svenska lagstiftningen för personer som lever med en funktionsnedsättning för att dessa ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Konventionen tar upp åtgärder som är nödvändiga för att säkra rättigheterna för människor med funktionsnedsättning.

 • Grunderna i konventionen
 • Definitioner
 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Grundläggande principer
 • Rättighetsartiklar
 • Processregler

FÖRFLYTTNING- & LYFTTEKNIK

UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON

Förflyttnings- och lyftteknik är en ergonomiutbildning för personer som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen berör ryggens uppbyggnad och funktioner samt orsakerna till och effekterna av felaktig belastning och hur detta undviks genom ergonomiska förflyttnings- och lyfttekniker. Kursen lär ut skillnaden mellan att arbeta med kort och lång momentarm och råd kring att arbeta med understödsyta, friktion och tyngdöverföring för att skydda kroppen mot belastningsskador i arbetet.

 • Ergonomiska förflyttnings- och lyfttekniker
 • Ryggens anatomi
 • Att undvika belastningsbesvär
 • Understödsyta, momentarm och friktion
 • Statiskt och dynamiskt muskelarbete

GENOMFÖRANDEPLAN

UTBILDARE: MARIA PÅLHAMMAR

I den här utbildningen får du som arbetar inom vård och omsorg lära dig vad en genomförandeplan är, hur och av vem den upprättas, syfte och mål med planen och hur den används i det dagliga arbetet. Utbildningen förklarar vad som gäller om det finns en god man utsedd och hur du som personal förhåller dig på ett respektfullt sätt till brukarens delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

 • Vad är en genomförandeplan?
 • Syfte och mål
 • Vem upprättar en genomförandeplan?
 • Förutsättningar för att upprätta en plan
 • Brukarens delaktighet, integritet, inflytande och självbestämmande
 • God mans roll
 • Övergripande och konkreta mål
 • Mall för genomförandeplan
 • Att dokumentera LSS-insatser och att uttrycka sig respektfullt
 • Ett levande verktyg i vardagen

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD

UTBILDARE: KLAS SUNQVIST

Utbildningen i Grundläggande brandskydd riktar sig till dig som vill öka din medvetenhet om brandrisker i arbetsmiljön och vilka åtgärder som kan vidtas förebyggande och vid brand. Du får lära dig om faktorer som påverkar brandutvecklingen, vilken brandsläckningsutrustning som är lämplig att använda vid olika sorters bränder, hur du bör agera vid utrymning och vilka risker som finns med brandgas. Utbildningen syftar till att stärka dig förebyggande inom brandskydd och säkerhet för att minimera risker för ohälsa och olycksfall för person, egendom och miljö.

 • Lagar, normer och standard avseende brandskydd och säkerhet
 • Faktorer som påverkar brandutveckling
 • Brandens förlopp
 • Risker med brandgas
 • Utrymningsvägar och utrymningsplan
 • Brandlarm
 • Identifiera brandrisker på arbetsplatsen

HOT OCH VÅLD – GRUNDKURS

UTBILDARE: THOMAS DELIN

Genom utbildningen Hot och våld – Grundkurs får du ett helhetsgrepp om hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Du får lära dig om förebyggande arbete och mental förberedelse inför våldssituationer, agerande och bemötande under pågående situationer samt råd kring stressreaktioner, stöd och bearbetning efteråt.

Utbildningen ger råd kring säkerhet och risktänkande vid besök på arbetsplatsen och vid hembesök och riktar sig i första hand till vård- och omsorgspersonal, men passar även andra som i sitt arbete kan riskera att utsättas för hotelser och våld.

 • Vad är hot och våld?
 • Definitioner enligt Brottsbalken
 • Mörkertal i anmälningar
 • Att förebygga hot och våld
 • Mental förberedelse och kunskap i ämnet
 • Ansvarsfördelning
 • Bemötande av hotfulla och våldsamma personer
 • Stressreaktioner och krishantering
 • Riskanalys och aspekter som kan medföra förhöjda risker för att bli utsatt
 • Nödvärn
 • Besökare på arbetsplatsen
 • Att göra hembesök

KOMMUNIKATION & FEEDBACK

UTBILDARE: EWA JONASON & MARITA SKOGUM

I utbildningen Kommunikation och feedback får du tillgång till framgångsfaktorer inom kommunikation som är kopplade till bemötande, ansvar, respekt och feedback. Du får se konkreta kommunikations-exempel och ta del av konkreta tips som är användbara i vardagen och som ger dig möjlighet att reflektera över dig själv och din omgivning.

 • Vad är kommunikation?
 • Att individ- och situationsanpassa sitt bemötande
 • Att ta ansvar för sig själv och att respektera varandra
 • Att tolka varandras kroppsspråk och känslotillstånd och ge feedback
 • Pacing och pleasing
 • Kommunikationsexempel
 • Övertramp, missförstånd och kommunikationsmissar
 • Att bryta kommunikationsmönster
 • Att identifiera och undvika osäkerhetsord
 • Att sluta missbruka sig själv

LEX SARAH – SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER & ALLMÄNNA RÅD

UTBILDARE: JESSICA EKMAN

Verksamhetschefer och enhetschefer är skyldiga att informera medarbetare om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Alla som omfattas av lagen ska vid en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande få informationen. Utbildningen är framtagen för att på ett enkelt och överskådligt sätt beskriva Socialstyrelsens riktlinjer om Lex Sarah. Bakgrunden till lagen beskrivs genom en exklusiv intervju som Kunskapsboken gjort med Sarah Wägnert, personen som lagen namngivits efter.

 • Begrepp och bakgrund
 • Ansvarsfördelning
 • Intervju med Sarah Wägnert
 • Socialstyrelsens råd
 • Tillämpning i praktiken
 • IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

LSS – GRUNDKURS

UTBILDARE: MARIA PÅLHAMMAR

LSS – Grundkurs riktar sig till omsorgspersonal, LSS-handläggare och enhetschefer som behöver lära sig grunderna inom LSS och hur det tillämpas i praktiken. Utbildningen visar vilka personkretsar som har rätt till insatser enligt LSS och vilka tio insatser som finns att tillgå samt hur processen går till från ansökan om insats till verkställande och uppföljning. Utbildningen går även in på vilka villkor som gäller vid beviljande av personlig assistans.

 • Grunder inom LSS
 • Personkretsar och dess villkor för insatser enligt LSS
 • De tio insatserna
 • Insatsen personlig assistans
 • Process från ansökan till verkställande och uppföljning
 • Tillsyn och ansvar för tillämpning av LSS

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

UTBILDARE: DANA HAGSTRÖM

I den här utbildningen får du som arbetar inom LSS- eller SoL-verksamhet och möter brukare med intellektuell funktionsnedsättning eller problem med affektreglering lära dig om lågaffektivt bemötande. Utbildningen ger dig värdefulla råd i hur du kan använda kroppen som ett verktyg för att sänka brukarens stressnivåer, förhindra att konflikter eskalerar och minska utmanande beteenden. Du får lära dig hur utmanande beteenden kan ta sig uttryck och vilka bakomliggande orsaker det grundar sig i samt hur du kan stärka brukarens trygghet, självkontroll, tillit och självförtroende.

 • Centrala begrepp
 • Definition av utmanande beteende
 • Orsaker till utmanande beteende
 • Exempel på eskalerande konflikt
 • Att arbeta med kroppen som verktyg
 • Verktyg och strategier för att minska stress, konflikter och utmanande beteende
 • Bemötande vid intellektuell funktionsnedsättning eller problem med affektreglering
 • Att skapa trygghet och självkontroll som stärker brukarens tillit och självförtroende.

LÄKEMEDELSHANTERING

UTBILDARE: JESSICA EKMAN

Utbildningen Läkemedelshantering tar sin utgångspunkt i dokumentet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården. Oavsett om du är ansvarig för hantering av läkemedel eller ej är det av stor vikt för dina patienter, brukare eller anhöriga att du är insatt i läkemedel och dess effekter, hur läkemedel bör förvaras och intas, vilka befogenheter som du och andra har och var du vänder dig om olyckan är framme. Genom utbildningen får du lära dig hur du kan förebygga olyckor och undvika utebliven eller felaktig medicinering samt vad du ytterligare bör vara medveten om för att stärka patienters, brukares och anhörigas säkerhet.

 • Socialstyrelsens definitioner av läkemedel och läkemedelshantering
 • Effekter av läkemedel
 • Förvaring av läkemedel
 • Förebyggande arbete och säkerhetstänk
 • Befogenheter och ansvar

MOTIVERANDE SAMTAL VID FÖRÄNDRINGSARBETE

UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON

Motiverande samtal vid förändringsarbete är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som påverkar inställningen till förändring. Utbildningen berör vikten av ett respektfullt förhållningssätt inför människors individuella bakgrund, upplevelser och känslor som förändringar kan framkalla och ger råd kring samtalstekniker som kan verka motivationsstärkande.

Utbildningen passar chefer och medarbetare inom olika branscher som vill motivera till förändringsprocesser och är särskilt lämplig för vård- och omsorgspersonal som bistår människor vid missbruksproblematik.

 • Motivationens betydelse vid förändringsprocesser
 • Individuella drivkrafter
 • Faktorer som avgör motivationens styrka
 • Att öka motivationen
 • Att formulera mål enligt SMART-modellen
 • Motivationssamtal, förhållningssätt och samtalsteknik
 • Empati och att respektera känslor inför förändring
 • Förändringsstudier

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER

UTBILDARE: JOHANNA BJÖRK

Utbildningen Neuropsykiatriska diagnoser ger dig som arbetar inom vård och omsorg grundläggande kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får lära dig vilka funktioner som personer med dessa funktionsnedsättningar vanligtvis har svårigheter med och hur du kan anpassa miljö, förhållningssätt och bemötande för att underlätta för personerna i vardagen.

 • Vanligt förekommande svårigheter hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • ADHD
 • Autismspektrum tillstånd
 • Tourettes syndrom
 • Språkstörning
 • Perception och perceptuella svårigheter
 • Bemötande i vardagen

Läs mer om våra utbildningar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Har du frågor eller funderingar?

Ring eller besök oss redan idag!

tidvis

ArabicEnglishSwedish