Personer med funktionsnedsättning är oftare oroliga att utsättas för brott visar trygghetsmätning

Assistant helping disabled woman in wheelchair move around city

Trots visar årets trygghetsmätning på ett försiktigt positivt resultat, i förhållande till den gradvisa ökning av oro och otrygghet som noterats i Stockholms stad från 2011 är personer med funktionsnedsättning oftare oroliga att utsättas för brott.

Trygghetsmätningen genomförs var tredje år och innehåller dels rapporter uppdelat per stadsdelsförvaltning och dels en stadsövergripande rapport som gäller hela staden.

Rapporter från Trygghetsmätningen 2020

Resultaten jämförs med tidigare år på stadsövergripande nivå, respektive nedbrutet på stadsdelsförvaltning. Därtill beskrivs resultat för olika grupper där otryggheten kan tänkas vara högre, exempelvis kvinnor, äldre och utlandsfödda. I år finns ett särskilt fokus på otrygghet bland äldre invånare, där en specifik datainsamling genomförts för personer som är 80 år eller äldre.

Oro att utsättas för brott

På stadsövergripande nivå har andelen som under de senaste tolv månaderna ofta har varit oroliga för att utsättas för brott av något slag minskat från 11 procent 2017 till 9 procent 2020. Den gradvisa ökning, som noterats sedan 2011, har därmed avtagit.

Minskningen går att notera i samtliga stadsdelsförvaltningar, och tydligast i Rinkeby-Kista (från 21 procent till 11 procent oroliga för brott) och Spånga-Tensta (från 26 procent till 13 procent oroliga för brott). Undantaget är Farsta som ligger på en oförändrad nivå där 12 procent ofta är oroliga för brott.

Skillnader mellan olika grupper är relativt begränsad, där gruppen med funktionsnedsättning utmärker sig tydligast – 12 procent är ofta oroliga att utsättas för brott i jämförelse med 9 procent i staden totalt. För gruppen 65–79 år är det mindre vanligt med oro för brott (6 procent).

Fråga: Om du fick välja fritt, skulle du flytta ifrån nuvarande bostadsområde? Svaralternativ: Nej / Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar / Ja, av andra orsaker / Vet ej

Andel i procent som svarat: Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar

Fråga: Har det under senaste tolv månaderna hänt att du varit orolig för att utsättas för brott av något slag? Svaralternativ: Ja, varje eller nästan varje dag / Ja, någon gång i veckan / Ja, någon gång i månaden / Ja, några gånger under året / Nej, aldrig

Andel i procent som svarat: Ja, varje eller nästan varje dag / Ja, någon gång i veckan

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på sociala medier

tidvis

ArabicEnglishSwedish