ArabicEnglishSwedish

Var femte personlig assistent är en nära anhörig

Young Downs Syndrome Couple Baking In Kitchen At Home

Barn med assistansersättning har nästan alltid någon av sina föräldrar som assistent. Föräldrarna står då för drygt hälften av all utförd assistans. Vuxna har, till skillnad från barn, en mindre andel assistans från nära anhöriga, som då även kan vara syskon, partner och egna barn. Sammantaget står de nära anhöriga för över en fjärdedel av all utförd assistans, skriver Försäkringskassan i en analys i 2018.

Personlig assistent – ett av Sveriges största yrken

I 2017 arbetade drygt 93 300 personliga assistenter för personer med assistansersättning. Yrket är det elfte största i Sverige (enligt SCB:s statistik för 2015) och utförs till 71 procent av kvinnor. Tjugo procent av assistenterna är nära anhöriga.

Till skillnad från många andra yrken arbetar personliga assistenter ofta få timmar per vecka. Det gäller framför allt de utomstående assistenterna. En majoritet av dem arbetar i genomsnitt mindre än 20 timmar per vecka. De som arbetar få timmar är oftast under 30 år, och det är därför rimligt att anta att de kombinerar detta arbete med studier eller annan sysselsättning.

De assistenter som är nära anhöriga arbetar däremot ofta fler timmar. En tredjedel av dem arbetar 40 timmar eller mer per vecka

Barn har oftare än vuxna en nära anhörig som assistent

Över en fjärdedel av all assistans utförs av nära anhöriga, men vilka de är och hur mycket de arbetar ser olika ut beroende på hur gamma assistansmottagaren är. Nästan alla barn och unga till och med 18 år (97 procent) och vuxna mellan 19 och 29 år (87 procent) har minst en nära anhörig som assistent. För de mellan 30 och 45 år är motsvarande siffra 64 procent och de som är 46 år eller äldre 45 procent. För barn och unga till och med 18 år står de nära anhöriga för drygt hälften av den utförda assistansen.

Det vanligaste är att föräldrarna är assistenter, men assistansen utförs även av syskon. Mellan 19 och 29 år står de nära anhöriga för 37 procent och syskonen utför mer av assistansen. Föräldrar utför även för denna grupp en stor del av assistansen. För de som är 30 år eller äldre står de nära anhöriga gradvis för färre timmar assistans. I gruppen som är 46 år eller äldre, där nära anhöriga arbetar minst, är de nära anhöriga assistenterna framför allt mottagarnas barn och partner.
Syskonen, liksom föräldrarna, utför en mindre del av assistansen i denna grupp.

Mammorna till barn med assistans arbetar mer som assistenter än papporna

Det finns skillnader i hur stor del av assistansen som mammor respektive pappor utför åt sina barn. Ungefär hälften av mammorna och drygt tredjedel av papporna till barn i åldrarna 5–17 år arbetar 40 timmar eller mer per vecka som assistenter. Bland dem som arbetat minst 20 timmar per vecka återfinns 80 procent av mammorna och 65 procent av papporna. Det är fler pappor än mammor som inte arbetar som assistenter till sina barn. Detta gäller över alla åldrar.

Läs hela analysen här.

Anhörigperspektivet inom personlig assistans

Vi vet att stå i familjen som en nära anhörig är inte lätt. Därför erbjuder vi en utbildning där du som anhörig får ta del av anhörigperspektivet inom personlig assistans och vad det innebär i praktiken. Utbildningen går igenom hur vi får bemötande, förhållningssätt, beslutsfattande, regler och rutiner att fungera och hur vi skapar delaktighet och god kommunikation mellan chefsansvarig, personliga assistenter och brukare. Utbildningen berör även genusperspektiv och jämställdhet i form av bemötande och förväntningar från samhället. Läs mer här.

Titta gärna på videon från utbildaren Niclas Wennerlund som har lång erfarenhet av olika perspektiv inom personlig assistans.

Våra utbildningar är kostnadsfria för New life AB:s anställda. Andra verksamheter eller privatpersoner har möjlighet att erhålla utbildningarna. Kontakta oss för att få mer information om priser och tider!

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler