Vad är en genomförandeplan?

Business people planning work

Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av beslutade insatser och vara ett underlag vid uppföljningen av dessa. 

Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Planen blir ett stöd för hur personalen bör arbeta med den enskilde.

Genomförandeplanens syfte

Syftet med genomförandeplanen är att säkerställa att den enskilde får det stöd och uppnår de mål som biståndsbeslutet innebär.  Genomförandeplanen ska stärka den enskildes inflytande och delaktighet kring det stöd och den hjälp som ges.

Den enskildes delaktighet

Det centrala vid upprättande av en genomförandeplan är att den enskilde blir så delaktig som möjligt. Det är dennes önskemål och behov som ska styra planeringen. I planen ska det beskrivas vad den enskilde klarar själv så att det inte enbart blir fokus på vad han/hon inte klarar av.

Genomförandeplanen ska utformas tillsammans med den enskilde så långt det är möjligt. Det ska framgå på vilket sätt den enskilde och/eller företrädare har varit delaktiga vid upprättandet och vilken hänsyn som har tagits till den enskildes behov och önskemål.  I dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och vad som är framfört av andra, till exempel personal, god man eller närstående.

Förberedelser med genomförandeplan

Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet. Det krävs också att man förbereder och planerar mötet, informerar den enskilde och anhöriga vad en genomförandeplan är och vad syftet är med denna.

Genom förberedelser ger man den enskilde möjlighet att fundera över åsikter och mål som han/hon kan vilja ta upp vid själva upprättandet av genomförandeplanen.  Vad fungerar bra och dåligt idag? Vilka vanor och intressen är viktiga? 

Behovsområden

De behovsområden som leder till insatser enligt LSS, och som finns beskrivna i utredning och
beslut, ska överföras till genomförandeplanen. I genomförandeplanen beskrivs hur kundens
behov tillgodoses. Inom de delar där kunden klarar sig själv ska ingen text skrivas eftersom
kunden inte behöver någon hjälp.

Kommunikation

Beskriv hur kunden kommunicerar, och tar emot information från sin omgivning, samt
förmåga att läsa och skriva. Beskriv vilket behov av stöd och hjälp kunden har gällande
kommunikation. Beskriv ev AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) samt
kommunikationshjälpmedel. Har kunden behov av glasögon och/eller hörapparat? Beskriv
ev andra svårigheter vad gäller syn och hörsel

Bemötande

Särskild information och kunskap för att kunna bemöta kunden utifrån hans/hennes
individuella behov (möjligheter och svårigheter).

Hälsa

Fysisk hälsa
Beskriv kundens fysiska hälsa, ev sjukdomar och utveckling inklusive faktorer som påverkar
hälsan t.ex. fysiska aktiviteter och hälsorisker. Uppgifter om medicinering i de fall där
omvårdnadsplan ej finns.

Psykisk hälsa
Beskriv kundens psykiska hälsa och vilket behov av stöd och hjälp han/hon har för att
använda sina resurser, vara delaktig i samhället och hantera sin tillvaro.

Rörelse-förflyttning

Beskriv kundens förmåga samt behov av stöd och hjälp för att ändra och bibehålla
kroppsställning, bära/flytta och hantera föremål, gå och röra sig samt att förflytta sig med
eller utan hjälpmedel. T ex förflyttning inomhus resp utomhus, gå i trappor, resa/sätta sig på
stol, i/ur säng och vända sig i säng, överflyttning till/från säng, toalettstol etc.

Hjälpmedel

Kundens aktuella hjälpmedel för såväl rörelse som kognitiva behov.

Personlig omvårdnad, klädsel

Beskriv hur kunden vill att den personliga omvårdnaden ska genomföras under dygnet (dag
och natt). Notera behov av stöd och hjälp gällande den personliga omvårdnaden t ex
bad/dusch, tvätta sig, nagel- och fotvård, tandvård, hårskötsel, rakning, toalettbesök, påoch avklädning etc

Bostad-hushåll-inköp

Beskriv kundens förmåga, samt behov av stöd och hjälp, i samband med hemmets skötsel
och inköp. T ex städning, tvätt, inköp etc.

Mat-måltider

Beskriv kundens förmåga samt behov av stöd och hjälp för att få en näringsrik och varierad
kost samt regelbundna och trivsamma måltider. T ex planera och tillaga måltider, äta och
dricka, behov av konsistensanpassad kost t.ex. vid sväljsvårigheter.

Sysselsättning fritid/socialt nätverk

Beskriv kundens behov av stöd och hjälp för meningsfull sysselsättning och intressen.
Området innefattar t.ex. stimulans, utbildning, daglig verksamhet eller andra aktiviteter. Det
handlar även om kundens möjlighet att utveckla och/eller bibehålla olika färdigheter och
intressen.

Ekonomi

Beskriv kundens förmåga samt behov av stöd och hjälp i att hantera ekonomin. T ex hantera
privata medel, betala räkningar etc.

Vill du lära mer om Genomförandeplanen?

I den här utbildningen får du som arbetar inom vård och omsorg lära dig vad en genomförandeplan är, hur och av vem den upprättas, syfte och mål med planen och hur den används i det dagliga arbetet.

Utbildningen förklarar vad som gäller om det finns en god man utsedd och hur du som personal förhåller dig på ett respektfullt sätt till brukarens delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Är du intresserad att delta på utbildningen? Kontakta oss

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler