Lär dig rätt förflyttnings- och lyftteknik

Disabled old woman sitting in wheelchair

Att använda rätt teknik är avgörande

Att arbeta med personer med funktionsnedsättning behöver inte vara tungt – om du använder rätt teknik! Det kan röra sig om att använda en god förflyttningsteknik eller hjälpmedel, men även hur du samarbetar med personen och med dina kollegor.  Att planera förflyttningen är viktigt, så att ni har gott om utrymme och så att både person och medarbetare vet vad som ska ske.

Din arbetsgivare har ansvar för din arbetsmiljö, men du har också ett eget ansvar. Du behöver bedöma hur situationen är när du är på plats hos personen.  Är du osäker i en förflyttningssituation bör du arbeta med någon som har mer erfarenhet. Att använda ett tekniskt hjälpmedel på fel sätt kan medföra en skaderisk för både personen och dig själv.

Har du frågor eller funderingar? Så får du ta kontakt med arbetsterapeuter och sjukgymnaster genom oss som kan visa andra tekniker för förflyttning om personen har fått ett förändrat behov. Det är t ex mycket vanligt att en person med en infektion i kroppen har svårare att utföra förflyttningar än tidigare. Du ska inte använda ett hjälpmedel som tillhör en person till någon annan, eftersom varje hjälpmedel är personligt förskrivet och anpassat för just den personen.

Grundprinciper för arbetsställningar och arbetsrörelser

Varje förflyttning är unik och du bör tänka igenom och bedöma situationen här och nu. Gör en analys av omgivningen, patienten och dina egna resurser.

För att lära känna patientens resurser, är det bra att låta denne försöka utföra förflyttningen på egen hand, även om det bara blir en del av förflyttningen. Utifrån din bedömning av förflyttningssituationen väljer du sedan den mest lämpliga förflyttningstekniken i just den situationen.

Kom överens med patient och/eller kollega om lämpligt kommando när förflyttningen ska påbörjas, till exempel “vänd dig NU”.

Analys av omgivningen

 • Bedöm om det finns risker med förflyttningen och vilka åtgärder som behöver vidtas.
 • Planera arbetet väl.
 • Samarbeta med arbetskamraterna.
 • Se till att du har tillräckligt med utrymme för dig och patienten.
 • Det ska finnas rutiner för nödsituationer, till exempel en handlingsplan för utrymning av personer som själva inte kan förflytta sig/ta sig ut i samband med brand eller vid fall exempelvis i hemmet.
 • Se till att du får instruktioner om lämpliga hjälpmedel och deras användning.
 • Lär dig att använda de hjälpmedel som finns så att de används på rätt sätt, till rätt patient och vid rätt tillfälle. Kontrollera också att hjälpmedlen är hela och utan skador. Hjälpmedlen ska också vara lätta att rengöra.

Anpassning till patienten

 • Informera patienten om vad som ska göras och förvissa dig om att han eller hon har förstått. Uppmuntra patienten att medverka utifrån sina egna resurser.
 • Låt om möjligt patienten påbörja förflyttningen på egen hand.
 • Om patienten behöver hjälp, utgå då ifrån förflyttningens naturliga rörelsemönster.
 • Använd grepp som stimulerar och stöder patienten.
 • Arbeta lugnt och metodiskt, gärna i etapper.

Vill du lära mer om förflyttnings- och lyftteknik

Vi erbjuder en teoretisk ergonomiutbildning digitalt för dig som personlig assistent och anhöriga. I denna ergonomiutbildning får du tips och råd kring hur du motverkar och förhindrar förslitningsskador i arbetet.

Du lär dig bland annat om ryggens anatomi, vad momentarm betyder och vad ett dynamiskt muskelarbete innebär. På ett enkelt sett får du kunskap i hur du och dina arbetskollegor kan bibehålla en god fysiska hälsa och motverka eventuella sjukskrivningar.

Utbildningen berör ryggens uppbyggnad och funktioner samt orsakerna till och effekterna av felaktig belastning och hur du undviker detta genom ergonomiska förflyttnings- och lyfttekniker.

I utbildning kommer du också få råd kring att arbeta med understödsyta, friktion och tyngdöverföring för att skydda din kropp mot belastningsskador i arbetet.

Är du intresserad att delta på utbildningen? Kontakta oss

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler