FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Assistant helping disabled woman in wheelchair move around city

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009 i Sverige. Det innebär att Sverige har åtagit sig att förverkliga konventionen och dess bestämmelser i sin helhet.

­År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och den trädde i kraft i början av år 2009.

Konventionen innehåller inga nya rättigheter, utan förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra.

Grunden för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är en minimistandard för vilka rättigheter som gäller alla. De bygger på nedanstående grundläggande principer.

Principerna

En stat som antagit konventionen har också ansvar för att rättigheterna förverkligas. Varje rättighet för en individ är en skyldighet för staten.

Alla människor är lika i värde och rättigheter
Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas. Alla resurser måste användas på ett sådant sätt att varje individ får lika möjligheter att delta i samhället.

Rättigheterna gäller alla människor
Detta gäller oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.

De mänskliga rättigheterna är universella
En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker. Genomförandet av rättigheterna skiljer från land till land beroende på en rättighets art och landets resurser.

De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra

Det kan till exempel vara svårt att tillgodogöra sig rätten till utbildning om man inte har mat för dagen. Utan utbildning kan det i sin tur vara svårare att ta del i den politiska processen.

Vad inne­håller konven­tionen?

Konventionen består av allmänna principer, rättighetsartiklar, allmänna åtaganden och procedurregler.

Allmänna principer

De allmänna principerna genomsyrar hela konventionen. Det innebär att man bör läsa principerna tillsammans med de olika rättighetsartiklarna i konventionen.

Principerna är

 • tillgänglighet
 • icke-diskriminering
 • jämställdhet
 • individuellt självbestämmande
 • lika möjligheter
 • respekt för olikheter
 • deltagande och inkludering i samhället
 • respekt för den fortlöpande utvecklingen hos barn med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på regeringens webbplats

Lär dig mer om konventionen

fn rättigheter

Dina rättigheter

FN:s konvention beskriver rättigheterna och vad som behöver göras för att rättigheterna inte ska kränkas. Det ska hela samhället hjälpas åt med, men Sveriges regering, riksdag, kommuner och regioner har mest ansvar för att det blir så.

Här är exempel på några av dina rättigheter som finns i konventionen för barn och vuxna enligt 1177.se:

 • Du som är barn och du som är vuxen har rätt till en bra hälsa och till sjukvård.
 • Du som är barn och har en funktionsnedsättning får inte hållas undan från samhället eller lämnas utan vård och trygghet.
 • Du som är vuxen får inte bli fråntagen ditt barn för att barnet har en funktionsnedsättning. Du som är förälder med funktionsnedsättning ska inte heller bli av med ditt barn på grund av din funktionsnedsättning.
 • Du har rätt till stöd och hjälpmedel för att kunna vara delaktig i samhället.
 • Du ska kunna få samma information i former som är tillgängliga för dig. Du ska ha rätt att säga vad du vill säga. Till exempel kan du säga nej till att delta i forskning.
 • Du ska ha rätt till respekt för ditt hem och din familj. Det innebär bland annat att du får bestämma hur många barn du vill ha och att få information om hur du undviker att få barn.
 • Du har rätt till nöjen och kultur, avkoppling, fritidsaktiviteter och sport. Du som är barn ska till exempel få leka, idrotta och delta i fritidsverksamhet i skolan på samma sätt som andra barn.

FN:s konvention i korthet

En film som kort förklarar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från Myndigheten för Delaktighet.

Filmen har tagits fram av projektet DISCIT . Syftet med projektet var att ta fram ny kunskap så att EU kan underlätta delaktigheten för fler i samhället. 

Vill du lära mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Utbildningen behandlar FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad utbildning har du kunskaper om lagens möjligheter att ge den enskilde goda och jämlika levnadsvillkor. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inflytande på den svenska lagstiftningen för personer som lever med en funktionsnedsättning för att dessa ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Konventionen tar upp åtgärder som är nödvändiga för att säkra rättigheterna för människor med funktionsnedsättning.

Är du intresserad att delta på utbildningen? Kontakta oss

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler