Barnets rättigheter och barnkonventionen

Disabled child painting

Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Barnkonventionen antogs av FN 1989. Sverige anslöt sig 1990 och har sedan dess varit bundet av konventionen och bestämmelserna i den.

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag då du fyller 18 år.

Barnkonventionen utgår från fyra grundprinciper

Rättigheterna i barnkonventionen utgår från fyra huvudprinciper:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • De som bestämmer ska i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
 • Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

I praktiken innebär detta bland annat följande saker:

 • Barn har rätt att bli hörda i frågor som rör dem.
 • Barn har rätt till en egen identitet, att bilda och fritt uttrycka egna åsikter.
 • Varje barn ska skyddas mot alla former av våld, utnyttjande, övergrepp och diskriminering.
 • Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, om det är möjligt och det är bra för barnet.
 • Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård.
 • Barn har rätt att ta del av och sprida information.
 • Barn har rätt till utbildning, men också till vila och fritid.

Läs mer om Barnkonventionen på Unicef.

Asian disabled child on wheelchair molding clay

Hur jobbar vi på New Life för barnens rättigheter

New Life Assistans AB vill lyfta fram barnets rättigheter och höja personalens kompetens om barnets rätt till en god hälsa. Vi har börjat med om utbildningsinsatser knutna till Barnkonventionen som erbjuds gratis till våra personliga assistenter.

Utbildning om Barnkonventionen

I utbildningen Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter får du lära dig om innebörden i Barnkonventionen, hur, när och varför den kom till, hur arbetet med barns rättigheter ser ut idag och hur det är möjligt att säkerställa att Barnkonventionen efterlevs.

Är du intresserad att delta på utbildningen? Kontakta oss

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler