Hur kan vi förebygga och minska utmanande beteenden i LSS-verksamhet

Portrait of woman with down syndrome

Såväl forskare som praktiker är idag överens om att det finns ett starkt samband mellan kommunikationssvårigheter och utmanande beteende. Ju större kommunikationssvårigheter, desto större risk för utmanande beteende. Mest konstruktivt är att uppfatta dessa beteenden som funktionella, dvs. som sätt att kommunicera, även om det sker omedvetet.

Personen kan till exempel ha ont, vara uttråkad, inte förstå vad som händer eller uppleva att ingen lyssnar på honom eller henne. Därför måste personer med intellektuell funktionsnedsättning ha individuellt utformat stöd så att de kan kommunicera med sin omgivning. När en person ges bättre anpassade möjligheter att förstå och uttrycka sig minskar vanligtvis förekomsten av utmanande beteenden.

Personalens bemötande vid svåra beteenden och förhållningssätt i mötet med personer som har funktionsnedsättning är avgörande för utveckling av svåra beteenden som till exempel självskadande beteende, aggressivt beteende och passivt beteende. 

Situationer där utmanande beteende i form av utåtagerande eller självskadande beteende uppkommer innebär svårigheter för alla inblandade, inte minst för personen själv. Utmanande beteende kan ses som ett sätt att kommunicera att allt inte står rätt till, om än omedvetet. Utåtagerande och självskadande beteende är ofta ett tecken på att situationens krav och individens förmågor inte matchar varandra och att personen saknar ett sätt att kommunicera detta på.


Utbildning: Att förebygga och minska utmanande beteenden i LSS-verksamhet

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom LSS-verksamhet; personal, verksamhetsansvarig eller chef. Utbildningen syftar till att definiera, förstå och reflektera över utmanande beteende, dess orsaker och hur dessa bör bemötas genom ökad förståelse för vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna ge stöd. Utbildningen klargör skillnaderna mellan vad som bör och kan göras för att förebygga och minska utmanande beteende och vad som bör undvikas. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens dokument avseende utmanande beteende inom LSS.

Två filmer om att förebygga och minska utmanande beteende

Socialstyrelsen har tagit fram två filmer utifrån rekommendationer i kunskapsstödet Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Filmerna är tänkta att användas som diskussionsunderlag och inspiration i en arbetsgrupp som möter personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning. Huvudtemat i den ena filmen är vikten av kommunikativt stöd. Huvudtemat i den andra filmen är vikten av kognitivt stöd. Båda filmerna har som syfte att bidra till en trygg, begriplig och fungerande vardag för vuxna personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning och därigenom förebygga utmanande beteende. Budskapet är att man måste utgå från varje individs förmågor för att kunna stötta personen i dess vardag.

Utmanande beteende och funktionell kommunikation

Om situationen ställer övermäktiga eller obegripliga krav på individen kan det ta sig uttryck i utmanande beteende som utåtagerande eller självskadande beteende. Det kan vara det enda kommunikationssätt eller den lösning som finns i stunden för en person i en viss situation. Att inte ha ett sätt att ”ta sig ur” eller lösa en situation som håller på att bli övermäktig kan resultera i utmanande beteende. Ett sätt att förebygga utmanande beteende är att försäkra sig om att alla kan uttrycka och förstå det de behöver i sin vardag.

För att funktionell kommunikation ska bli möjlig i vardagen behövs ofta stöd i form av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Vanliga former av AKK är tecken som stöd, foton, symboler, bilder, konkreta föremål eller talande hjälpmedel. Bilder och text kan sättas samman till kommunikationskartor och kommunikationsböcker eller visas på en surfplatta, i en smartphone eller dator.

En person kan ha många olika typer av kommunikationsstöd. Det är bra om även du som samtalspartner använder samma kommunikationsstöd när du pratar med personen. Dels blir du en modell som visar hur man kan kommunicera, dels kommer du att upptäcka om någon bild eller något tecken saknas eller inte förstås.

Utmanande beteende och funktionell kommunikation from Socialstyrelsen on Vimeo.

Förslag på diskussionsfrågor till filmen om kommunikativt stöd

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på diskussionsfrågor som kan användas i en arbetsgrupp som har sett filmen. Tanken med frågorna är att inspirera till diskussion om hur kommunikativt stöd kan utvecklas för personer i er verksamhet. Välj de frågor som är aktuella för er verksamhet. Flera av frågorna är kopplade till exempel eller avsnitt i filmerna. Räkna med att gruppen kan behöva se avsnitt igen i samband med en fråga.

Diskussionsfrågor till filmen Utmanande beteende och funktionell kommunikation (pdf)

Kognitivt stöd för en trygg och begriplig vardag

Att känna att man inte är förberedd eller har kontroll över sin vardag är frustrerande. Om situationen ställer övermäktiga eller obegripliga krav på individen kan det ta sig uttryck i utmanande beteende som utåtagerande eller självskadande beteende.

Kognitivt stöd kan hjälpa en person att förstå, minnas och hitta. Syftet med kognitivt stöd är att göra vardagen begriplig, ha egen kontroll och känna sig trygg. Stödet ska göra att personen klarar att utföra uppgifter själv eller tillsammans med personal. Vanliga former av kognitivt stöd är att märka upp var saker ska finnas, schema, bildstöd som beskriver en aktivitets moment samt tidshjälpmedel. Det är viktigt att det kognitiva stödet är uppdaterat. Mycket av stödet kan du som personal tillverka själv, en del är vanliga konsumentprodukter och annat är sådant som förskrivs som hjälpmedel.

Kognitivt stod from Socialstyrelsen on Vimeo.

Förslag på diskussionsfrågor till filmen om kognitivt stöd

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på diskussionsfrågor som kan användas i en arbetsgrupp som har sett filmen. Tanken med frågorna är att inspirera till diskussion om hur kognitivt stöd kan utvecklas för personer i er verksamhet. Välj de frågor som är aktuella för er verksamhet. Flera av frågorna är kopplade till exempel eller avsnitt i filmerna. Räkna med att gruppen kan behöva se samma sak ett par gånger avsnitt igen i samband med en fråga.

Diskussionsfrågor till filmen Kognitivt stöd för en trygg och begriplig vardag (pdf)

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler